• Kis slider

 • Széchenyi terv

Aktuális ajánlat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére

 

 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

 

A pályázat kiírója

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.

 

Munkáltató:

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.

6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.

A kinevezési jogkör gyakorlója: Szentes Város Polgármestere

 

A munkaviszony időtartama:

Határozott időre szól, 2020. március 01-től 2025. február 28-ig időtartamra.

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a NKft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint az Mt. rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ügyvezető feladata, a társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Bérezés:

Megegyezés szerint.

 

A társaság feladata

A társaság fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésére és az ott megrendezésre kerülő városi sportrendezvények lebonyolítására irányul.

Az Üdülőközpont főbb tevékenységei sportlétesítmény működtetése, üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; kemping; wellness szolgáltatás, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás; üzemeltetés; szabadidős, sporteszköz kölcsönzése. Az Üdülőközpont az újonnan kiépült infrastruktúrával ellátást biztosít mind a fogadás, mind a technikai lebonyolítás szempontjából, a tevékenységi körébe tartozó feladatokhoz. Az Üdülőközpont üzemelteti a 800 főt befogadó  Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodát.

 

Az ügyvezető feladata:

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:

 • a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • a képviselő-testület felé üzleti terv, beszámolók készítése, s a képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
 • teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
 • fürdőturizmus fejlesztés, amellyel hozzájárul Szentes város idegenforgalmának fejlesztéséhez,
 • a tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,
 • saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
 • kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, Mt, egyéb jogszabályok, a társasági szerződés, a munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

 

A pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat
 • hasonló területen/feladatkörben eltöltött szakmai tapasztalat
 • idegenforgalmi gyakorlat
 • a munkakör ellátása során hasznosítható angol nyelvismeret
 • sportszervezői vagy sportmenedzseri képesítés
 • fürdővezető szakember, fürdővezető szakmérnök

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a képviselő-testület nyílt ülésen történő tárgyalásáról

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a társaság taggyűlésének döntése szerint, de legkorábban 2020. március 01.napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. január 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Kocsis László megbízott ügyvezetőtől a 63/510-381 telefonszámon, valamint Dr. Kerekes Valéria gazdasági vezetőtől a + 36 30 2997333 telefonszámon

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani munkaidőben, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. 1. em. 209. ajtó). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: “Pályázat a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:

A pályázati kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek ítélt pályázatokról a társaság tulajdonosainak taggyűlése dönt a képviselő-testületi meghallgatást követően.

A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, indokolás nélkül.

 

A pályázat közzétételének helye:

 • Pályázati felhívás közzétételének helye: Szuperinfó Hirdetőlap
 • Pályázati kiírás közzétételének helye: Szentes Város Önkormányzat honlapja: szentes. Hu Szentesi Sport- és Üdülőközpont honlapja wwwudukozpont-szentes.hu
 • Délmagyar újság

 

Egyéb:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.